Tokyo Shabu Shabu (Monterey Park)

Veggie Friendly

141 N Atlantic Blvd. #100B
Monterey Park, CA 91754
(626) 282-6795

www.tokyoshabushabu.com

Discount: 10% OFF